Home » General » การออกแบบระบบ Automation เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และห้องแล็ปอย่างไร

การออกแบบระบบ Automation เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และห้องแล็ปอย่างไร

ออกแบบระบบ automation โดยบริษัท Pico

วิทยาศาสตร์ (Science) มาจากคำว่า Scientic ในภาษาลาติน แปลว่า ความรู้ (Knowledge) ฉะนั้น วิทยาศาสตร์คือ ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับ ธรรมชาติที่มนุษย์ สะสมมาแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต อย่างไม่รู้จักจบสิ้น (ทบวง, 2533) เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของธรรมชาติ โดยวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องมีการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพราะมันจำเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบระบบ Automation โดยศึกษาจากพื้นฐานแล้วแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งยังมีการศึกษาและปฏิบัติอย่างมีขั้นตอนอีกด้วย โดยศึกษาจากสิ่งที่มีอยู่จริงที่เราสามารถรู้เห็นหรือสัมผัสได้จริงในปัจจุบันอย่างออกแบบระบบ Automation ให้สมเหตุสมผล โดยจะสามารถสรุปได้ก็ต่อเมื่อมีการพิสูจน์หรือทดลองอย่างเป็นรูปธรรม 

 ในการดำเนินการออกแบบระบบ Automation จำเป็นจะต้องมีการทดลอง เพื่อตรวจสอบและตอบกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งในการดำเนินการทดลองนั้น ไม่สามารถทำการทดลองที่ไหนก็ได้ เพราะสารเคมีหรือวิธีการทดลองนั้น อาจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนได้ จึงมีมีห้องปฏิบัติการ laboratory เรียกสั้น ๆ ว่า ห้องแล็ป เพื่อเป็นการออกแบบระบบ Automation เป็นสถานที่ที่อยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่สำหรับการวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค โดยห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็ปนั้น จะให้สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการออกแบบระบบ Automation ซึ่งมีหลากหลายแบบ ตามความแตกต่างของภาควิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน  ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์อาจมีอุปกรณ์ในห้องแล็ปเป็นเครื่องเร่งอนุภาคหรือห้องสุญญากาศ  นักเคมีหรือนักชีววิทยา อาจใช้ห้องแล็ปแบบเปียก  (wet laboratory) ส่วนห้องปฏิบัติการของนักจิตวิทยาอาจเป็นห้องซึ่งมีกระจกด้านเดียวติดอยู่รวมไปถึงมีกล้องซ่อนไว้เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรม ในบางห้องแล็ป ที่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ใช้ อาจมีคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการจำลองหรือการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมาจากที่อื่น นักวิทยาศาสตร์ในภาควิชาอื่นอาจใช้ห้องปฏิบัติการแบบอื่น วิศวกรใช้ห้องปฏิบัติการในการออกแบบ สร้าง หรือทดสอบเครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยแต่ละห้องแล็ปนั้นจะมีอุปกรณ์ในห้องแล็ปที่แตกต่างกัน ตามการใช้งานและวัตถุประสงค์ของแต่ละภาควิชา ซึ่งห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็ปทางวิทยาศาสตร์นั้น สามารถพบได้ทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม สถานที่ทางราชการหรือทหาร รวมไปถึงเรือและยานอวกาศ 

การทำงานให้ห้องปฏิบัติการนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยอุปกรณ์ในห้องแล็ป เพื่อที่จะให้ผลของการออกแบบระบบ automation โดยบริษัท Pico นั้นทดลองและออกแบบได้อย่างมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ในห้องแล็ปคือ อุปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ทดลองและหาคำตอบต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ในการใช้งานห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ จะต้องมีการศึกษาหรืออยู่ในควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เช่นครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในโรงเรียน หรือนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีการใช้งานที่แตกต่างกัน หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้จะใช้งานแบบผิดๆ ทำให้ผลการดำเนินงานทดลองในห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อน ผิดพลาด ไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายได้อีกด้วย